Dávkování biopaliva

Dávkování biopaliva do kotle K 18 - Chemopetrol Litvínov a.s.

  Předmětem dodávky bylo zpracování, obstarání a zkompletování projektové technické dokumentace a provádění inženýrských služeb pro CHETENG s.r.o. Brno a vyššího dodavatele stavby SKANSKA CZ a.s. Zpracována byla jednostupňová projektová dokumentace PS/SO 1040 v kombinaci projektu pro stavbní povolení a realizační dokumentace včetně zajištění vystavení ES prohlášení o shodě pro technologii, část elektr, MaR a ASŘ.

  Celá investiční akce je realizována ve 2. etapách, v první etapě je uvažováno s výstavbou jedné linky zahušťování biokalů a flotačních kalů s produkcí max. 50 t/den biopaliva ,,BP". V druhé etapě bude vybudována druhá pararelní linka o stejné kapacitě.

Odpadní zahuštěný biokal, který je přídavkem flokulantu, je zahušťován a poté odvodňován v dekantační odstředivce. Takto odvodňený flokační kal a aktivní saze Chezacarb jsou řízeně směšovány v homogenizéru a odtud transportovány jako ,, BP " šnekovými dopravníky do přijímacího zásobníku PS 1040 (LOS 8 Příjem biopaliva), z něhož pomocí dvou řetězových a dvou šnekových dopravníků do rozdělovacího zásobníku (LOS 9 Doprava biopaliva) odtud je ,,BP" střídavě rozdělováno vynášecím hydraulickým posuvným rámem Saxlund umístěným ve dně zásobníku do 4 šnekových podavačů, které rozdělují dopravované biopalivo do 4  šnekových dopravníků, které přes hydraulicky ovládané nožové uzávěry zásobují 4 uhelné řetězové podavače, kterými je směs ,, BP" a uhlí dopravována do uhelných mlýnů (LOS 10 Rozdělení biopaliva) kotle K18 teplárny T700. Jednotka PS 1040 je řízena distribuovaným ŘS DCS Emerson Delta.

Technické údaje o technologii:

Projektovaná kapacita:

  • 50 t/den ,,BP" v jedné lince
  • 2,16 t/h  ,,BP" v jedné lince
  • 4,3 m3/h ,,BP" v jedné lince


Dopravní výkon:

  • maximální:   2,0 t/h ,,BP"
  • nominální:   1,7 t/h ,,BP"
  • minimální:   0,5 t/h ,,BP"


Sypná hmotnost biopaliva ,,BP":  500 ÷ 600 kg/m3

 Realizace projektu:    05/2006 - 12/2007                                                      Cena dodávky:  cca 1,6 mil. Kč

Přejímací zásobník biopaliva
Přejímací zásobník biopaliva
Odprašovací filtr s ventilátorem
Odprašovací filtr s ventilátorem
Šikmý řetězový dopravník biopaliva
Šikmý řetězový dopravník biopaliva
Napínací stanice řetězového dopravníku
Napínací stanice řetězového dopravníku
Šnekový dopravník biopaliva
Šnekový dopravník biopaliva