Spalovna a komunální odpad, a.s. Brno

Spalovna a komunální odpad, a.s. Brno

  Stavba je řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupňem čištění spalin, tj. odloučením pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna je osazena třemi kotli s válcovými rošty typu Düsseldorf.
  Ve snaze o snížení množství škodlivých látek emitovaných do ovzduší na minimum byl v roce 1992 vybudován druhý stupeň čištění spalin. Tento pracuje ve dvou linkách polosuchou vápencovou metodou odsíření. Popílek i REA produkt odsíření obsahuje množství soli a těžkých kovů, které by mohli být na skádce vyluhovány vlivem kyselých dešťů. Proto bylo dokompletováno zařízení silidifikace těchto odpadních produktů spalování a čištění.
  V objektu solidifikace se řízeně smíchává popílek s REA produktem odsíření a jako pojivo se používá cement a voda. Suché komponenty jsou hmotnostně dávkovány spolu se záměsovou vodou do rotační horizontální míchačky RTM 1500, po jednotlivých dávkách je vypouštěna čerstvě vyrobená směs do homogenizačně - expediční nádrřže o objemu 10 m3 a odtud přečerpávána  do fekálních autocisteren CAS 11, kterými je solidifikovaný produkt ve formě koncentrované suspenze převážen na vyhrazenou skládku. Zde je po vrstvách odléván a tuhne během 48 hodin.
  V alkalicky reagujícím prostředí je většina těžkých kovů nerozpustných a veškeré škodlivyny jsou následně mechanicky a chemicky zafixovány do materiálové matrice a je takto zabráněno jejich vyluhování do tělesa skládky.

Homogenizačně expediční míchadlo solidifikátu

Rok uvedení do provozu: 1994

Zpracovávaný materiál: Popílek ze spalování odpadů

Cena dodávky cca 5,0 mil. Kč