Enviromentální politika firmy

Enviromentální politika

1. Kdo jsme, o co usilujeme

ECO-BUILDING BRNO s.r.o. je soukromá specializovaná firma založená v říjnu 1992, která se postupem času stala jednou z menších dynamicky se rozvíjejících společností zaměřených na realizaci nových progresivních technologií v oblasti ekonomicky efektivního a ekologicky nezávadného zpracování zejména energetických odpadů.
Vzhledem ke skutečnosti, že firma má již zavedeny určité řídící postupy a systémové prvky v oblasti řízení jakosti a kvality práce ( konstrukční práce, projektové práce, inženýring, dodavatelské a montážní práce ) je z hlediska firemních aktivit optimální vhodně využít tyto již zavedené nástroje pro začlenění do systému ochrany životního prostředí, systému čistší produkce a prevence znečištění.
Naší obchodně podnikatelskou vůdčí myšlenkou je stát se do roku 2005 firmou známou svou komplexní službou zákazníkovi, vysokou kvalifikací pracovníků s flexibilní a rychlou reakcí na přání zákazníka a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí, tj. podnikat odpovědně jak na principech komplexního řízení jakosti, tak i environmentálních systémů řízení.
Usilujeme o to, aby veškeré naše současné aktivity, strategické kroky a plány další existence měly vždy a prioritně na zřeteli pozitivní příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostředí v nejširším slova smyslu tohoto pojmu.
Našim cíly v této oblasti je ekologizace všech činností, aktivní přístup k ochraně zdraví lidí a životního prostředí a trvalé zlepšování environmentálního chování naši firmy.
Zasazujeme se o to, aby se tato problematika stala základním kamenem a nedílnou součástí veškerých úvah a činů, které naši každodenní činnost provázejí.
Jednoduchou řídící strukturou firmy je zajištěno úzké a flexibilní propojení vedoucího managementu s odbornými specialisty.

2. Soulad všech činností se zákony

Za prvotní projev upřímnosti snah o zlepšování životního prostředí považujeme prosazování takových přístupů v chování naší firmy, které budou ve všech ohledech s předstihem sledovat a následně respektovat plný soulad našeho konání s českou i evropskou legislativou, která předepisuje standardy a normy ekologického chování.
Budeme redukovat nebo eliminovat činnosti, které jsou zdrojem odpadů, a které neúměrně zatěžují přírodní zdroje surovin a energií.

3. Environmentální management

Za potřebné považujeme, abychom nejen pasivně respektovali a aplikovali zákony na ochranu životního prostředí, ale aktivně prosazovali všechny prvky ekologického chování u sebe i svých subdodavatelů. Vědomi si principů trvale udržitelného rozvoje se hlásíme k prosazení ekologicky orientovaného řízení, které nejen že uvede do harmonického souladu ekonomický růst a péči o životní prostředí, ale ve svých rozhodnutích se budeme dobrovolně a předem hlásit k trvalému zlepšování všech ekologických parametrů našich aktivit.

4. Ekologicky šetrný výrobek, čistší technologie

Našim přirozeným zájmem je již dnes environmentální užitná hodnota našich služeb a činností při praktické aplikaci moderních výrobních technologií při zpracování odpadních produktů vysokoteplotního a fluidního spalování a odsíření do formy kompozitních stavebních materiálů. Víme a máme na zřeteli, že environmentální hodnota nespočívá jen v technologických procesech a aplikovaných technologiích, ale zejména v našich produktech tj. konstrukční a projektové činnosti, provádění technologických zkoušek pro stanovení technologické vhodnosti odpadů a druhotných surovin a posuzování E.I.A (posudek, dokumentace, audit, riziková analýza), které svým užitím pozitivně ovlivní enevironmentální uvažování a zájmy našich zákazníků a veřejnosti.
Budeme provádět důsledný marketing na ekologicky šetrné technologie a budeme zavádět takové výrobky (technologie), které minimalizují vlivy na životní prostředí při jejich užívání v praxi.

5. Komunikace

Budeme rozvíjet otevřenou komunikaci a projevovat ochotu k dialogu s odbornou i laickou veřejností o všech otázkách, které se týkají naší činnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
Systém vnitrofiremní komunikace a výchovy zaměstnanců bude směřovat k tomu, aby všichni zaměstnanci plně chápali, podporovali a prosazovali naši environmentální politiku, která se takto stává záležitostí každého příslušníka firmy.