Politika kvality

Politika kvality QM 8/11

Firma ECO-BUILDING BRNO  s.r.o. je významnou organizací zabývající komplexními dodávkami a realizací progresivních technologií v oblasti ekonomicky efektivního a ekologicky nezávadného zpracování zejména vedlejších energetických produktů a druhotných surovin.
 Vedení firmy se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanismů.

Politika kvality je základním dokumentem plánování rozvoje systému kvality ve firmě. Na Politiku kvality, která je zpracována  se středně a dlouhodobým výhledem (tři roky), navazují ,,Cíle kvality" jako plán pro krátkodobé období (jeden rok).

Spokojenost zákazníka je nadřízena každé činnosti ve společnosti při zachování ziskovosti. Odběratel je hlavním hodnotitelem jakosti našich činností, zavedením QMS dle ČSN EN ISO 9001: 2009 mu poskytujeme přiměřenou jistotu,  že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu. základním krédem je bezpečnost a užitná hodnota provedeného produktu - díla.

Společnost poskytuje komplexní služby zákazníkovi. Tyto služby zahrnují poradenství, technickou podporu při řešení konkrétních požadavků. Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními normami a předpisy. Firma zajišťuje podpůrné a servisní činnosti outsoursingem.

Firma vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky. Firma nese odpovědnost za plnění požadavků neustálého zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. Zaměstnání ve firmě by melo být pro pracovníky prestižní záležitostí.

Každý pracovník nese zodpovědnost za výsledky své práce. Systém kvality je základním pilířem k trvalému zlepšování a zkvalitňování výroby a služeb. Na zlepšování se podíllí všichni zaměstnanci firmy. Zlepšování kvality je nepřetržitý proces. Odstraněny musí být nejen chyby, ale především jejich příčiny. Odstranění příčin a prevence proti vzniku nežádoucích stavů proti příčinám možným je prvořadým úkolem vedení i všech zaměstnanců. Zabezpečování kvality nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.

Po poradě vrcholového vedení společnosti bylo rozhodnuto, že politika kvality zcela vyhovuje potřebám firmy.

Rozdělovník:
Politika kvality - vyvěšena v sídle organizace

 v Brně, dne 26.4.2011     


          
Ing. Miroslav Bílý, CSc.     
ředitel a jednatel společnosti